Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN NEDERLAND VAN DE KONINKLIJKE HANDELSBOND VOOR BOOMKWEKERIJ- EN BOLPRODUCTEN (Anthos)

Gevestigd en kantoorhoudende te Hillegom aan de Weeresteinstraat nr 10.

Deze voorwaarden zijn alleen toepasselijk op overeenkomsten waarbij een van de partijen op het moment van sluiting van de overeenkomst lid is van Anthos, waaronder tevens in het kader van deze algemene voorwaarden worden geacht te behoren andere vennootschappen die direct of indirect verbonden zijn met een onderneming die lid is van Anthos (bijvoorbeeld zuster-, dochter- of moedermaatschappijen van het lid).

Indien een overeenkomst verwijst naar deze voorwaarden, en bij deze overeenkomst alleen niet-leden zijn betrokken, zijn de hieronder genoemde voorwaarden niet van toepassing.

Indien een overeenkomst verwijst naar deze voorwaarden, terwijl de partijen allebei geen lid zijn van Anthos, wordt tevens gehandeld in strijd met de wet en het auteursrecht.

2.         Alle door de verkoper gedane aanbiedingen en alle met hem gesloten koopovereenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door deze voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengeko­men.

3.         Alle door verkoper gedane aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend.

           

Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer verkoper de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge toezeggingen door personeel van verkoper of namens hem gedaan door zijn agenten of andere voor hem werkende vertegenwoordigers, binden de verkoper alleen vanaf het moment dat deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.

4.         Alle door verkoper vermelde prijzen zijn netto af schuur in Euro’s, exclusief omzetbelasting en heffingen van overheids- of semi overheidswege opgelegd, alsmede exclusief kwekers- en andere rechten,  tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

           

            Indien na de orderbevestiging maar voor levering van de producten één of meer van de kostprijsbepalende factoren een wijziging heeft ondergaan, behoudt verkoper zich het recht voor de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen.  

            Verkoper staat in voor de soortechtheid van de geleverde goederen.

           

            In geval van verkoop van soorten, welke zijn onderworpen aan kwekers- en dergelijke rechten, is koper gebonden aan de daarmede verband houdende verplichtingen, opgelegd door licentie- en andere rechtenhou­ders.

            Koopovereenkomsten terzake van deze soorten komen uit­sluitend tot stand onder de ontbindende voorwaarden van sluiten van een licentie- of dergelijke overeenkomst.

5.         Vanaf het moment van koop en verkoop is koper gerechtigd de te leveren partij voor afzending te bezichtigen. De overeengekomen levertijden gelden onder het voorbehoud dat de te leveren partij voorradig is. Over­schrijding van deze termijn levert voor koper geen grond op voor ontbin­ding der koopovereenkomst en/of schadevergoeding. Import­goederen worden verkocht onder het voorbehoud van tijdige en voldoende aanvoer. Als maat en gewicht bij de te behandelen en/of behandelde bloembollen, knollen en/of uitgangsmaterialen zoals stekken, planten en plantendelen etc. gelden de maat en gewicht bij de aanvang der behande­ling.

6.         Transport, alsmede opslag na de overeengekomen leverings­datum, is af schuur en vindt plaats voor rekening en risico van koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  Indien koper geen aanwijzingen voor het verladen e.d. geeft, wordt hij geacht met de bij verkoper gebrui­kelijke behandelingswijze terzake akkoord te gaan. Verkoper is in dit geval niet tot enige aansprakelijkheid gehouden. Emballage wordt tegen kostprijs in rekening gebracht.

7.         Verkoper is gerechtigd de gehele levering van de goede­ren, alsmede de kosten met betrekking tot het transport, de verpakking en de Plantenziek­tenkundigedienst onder rembours te doen plaatsvinden.

8.         Vanaf het moment dat de orderbevestiging door verkoper heeft plaatsge­vonden, kan verkoper,alvorens verder te presteren, van de koper op eerste verzoek zekerheid eisen, binnen een door verkoper te stellen termijn, zekerheid ter waarde van de te leveren goederen te stellen voor juiste nakoming van de uit de koopover­een­komst voortvloeiende verplichtingen. Weigering van de koper om de verlangde zekerheid te stellen, geeft de verkoper het recht zijn verplichtingen op te schorten en geeft hem uiteindelijk het recht de  koopovereenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden , onverminderd zijn recht op vergoeding  van eventueel door hem geleden schade en verkopers overige rechten.

            Indien de kredietlimiet voor de koper zich zodanig wijzigt dat de waarde van de (nog) te leveren goederen of diensten daardoor niet meer gedekt kan worden door de door verkoper afgesloten kredietverzekering, heeft verkoper het recht van verdere leveringen af te zien.

9.         Ofschoon de levertijden zoveel mogelijk in acht worden genomen, is verkoper niet aansprakelijk in geval van overschrijding daarvan, voor zover deze als redelijk kan worden beschouwd. Wanneer door overmacht goederen niet kunnen worden geleverd, is verkoper gerechtigd om alle of enkele leveringstermijnen te verlengen met de duur van de overmacht, of de overeenkomst voor zover deze nog niet was uitgevoerd, te annuleren.

            Als overmacht zal onder meer gelden: oorlog of oorlogsge­vaar, mobilisa­tie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring of inkrimping van de productie, teeltmis­lukking, virussen, niet binnengekomen import, storende wettelijke bepalin­gen of andere bepalingen van overheidswege en andere onvoorzienbare omstandigheden, zonder dat verkoper invloed van e.e.a. zal hebben aan te tonen.

           

            Als de overeenkomst door de verkoper reeds gedeeltelijk is uitgevoerd,zal de koper de verkoopprijs van de geleverde goederen voldoen.

10.       Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengeko­men. Bij overschrijding van deze termijn wordt vanaf de vervaldag 1% rente per maand of deel van de maand berekend. Bij te late betaling zullen alle op de incasso vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor reke­ning van koper zijn. De buitengerech­telijke kosten worden bepaald op minimaal 15% van de te vorderen bedragen.

           

            De koper is niet gerechtigd tot enige aftrek, opschorting of betalingskorting en ook een

            beroep op verrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

           

            In het geval een order in gedeelten wordt uitgevoerd , is verkoper gerechtigd voor de

            deelleveringen betaling  te eisen, alvorens de overige deelleveringen te verrichten.

           

11.       Bij betaling kan door koper jegens verkoper geen beroep op compensatie worden gedaan. Bij niet-nakoming van de uit deze overeenkomst voor koper voortvloeiende verplich­tingen, kan de met koper gesloten overeen­komst zonder nadere ingebrekestelling door verkoper als ontbonden beschouwd worden.

12.       Verkoper geeft geen garantie met betrekking tot het bloei­resultaat van de geleverde goederen. Binnen door verkoper per geval te stellen grenzen van redelijkheid en billijk­heid zal in geval van mislukking buiten de schuld van teler een reductie op de vervangende levering kunnen worden vastge­steld. Het is ten allen tijde de verantwoordelijkheid van de koper te beoordelen of de omstandigheden, waaronder de klimatologische, geschikt zijn voor de goederen.

13.       Reclames betreffende kwaliteit en kwantiteit van de geleverde goederen moeten middels aangetekend schrijven binnen acht kalenderdagen na leve­ring zijn ingediend aan het administratieadres van verkoper. Gebreken die pas in een later stadium ontdekt kunnen worden ( niet- zichtbare gebreken) dienen terstond na ontdekking schriftelijk aan verkoper bekend te worden gemaakt. Zodra deze termijnen zijn overschreden, wordt de koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en zullen reclames niet meer in behandeling worden genomen.

           

            De klacht dient een omschrijving van het gebrek te bevatten en verkoper dient op eerste verzoek in de gelegenheid te worden gesteld de klacht te onderzoeken. De koper dient toe te staan dat de verkoper een inspectie van de betrokken goederen door een deskundige of een onafhankelijke keuringsinstantie laat plaatsvinden. Bij het gegrond verklaren van de reclamering door de deskundige zijn de kosten van de inspectie voor de verkoper, bij ongegrond verklaring zijn de kosten voor rekening van de koper.

            Indien koper hieraan zijn medewerking niet verleent, dan verval­len onvoor­waardelijk alle aanspraken op eventu­ele reclames. Op verzoek  ont­vangt koper  van de deskundige een door deze verzegeld monster voor eventuele contra-expertise.

            Indien de koper tijdig een klacht heeft gemeld bij de verkoper en deze de klacht heeft erkend, dan is de verkoper te zijner keuze uitsluitend gehouden tot aflevering van het ontbrekende, vervanging van de geleverde goederen of teruggave van een evenredig deel van de koopprijs. Door het indienen van de klacht wordt de betalingsplicht van de koper niet opgeschort, tenzij de verkoper met een dergelijke opschorting uitdrukkelijk instemt.

            Het retour zenden van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de koper en kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper plaatsvinden.

           

14.       Verkoper kan door koper nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade die de netto factuurwaarde van de geleverde goederen te boven gaat, of voor het gedeelte van de netto factuurwaarde met betrekking waartoe de vordering tot schadevergoeding direct of indirect in verband staat. De koper vrijwaart  de verkoper voor alle vorde­ringen van derden tot vergoeding van schades waarvoor verkoper ingevolge deze voorwaarden niet aansprakelijk is.

           

            Behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen en behoudens in geval van opzet of grove schuld, is iedere aansprakelijkheid van verkoper voor enige andere vorm van schade uitgesloten, waaronder begrepen enige directe of indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

            Indien in de plant/bloembol latente infecties aanwezig zijn, geldt dit als een niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van verkoper, tenzij koper aantoont a) dat sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de verkoper welke deze latente infecties heeft veroorzaakt of b) dat verkoper op de hoogte was van deze latente infecties voorafgaande aan de koop maar koper hierover desondanks niet heeft geïnformeerd.

15.       Bij gehele of gedeeltelijke annulering door koper van een bestelling is deze terstond 25% van de bruto verkoopwaar­de der goederen als schadever­goeding verschuldigd. Het bedrag van de schadevergoeding dient binnen een door verkoper te bepalen termijn op door verkoper verlangde wijze voldaan te worden. In het geval dat de desbetref­fende goederen door genoemde annulering onverkoopbaar of slechts voor een lagere prijs verkoopbaar blijken te zijn, is koper bovendien aansprakelijk voor eventue­le prijsverschillen en verdere schade.

De verkoper heeft het recht een order te annuleren als op het moment van levering de koper nog niet tijdig heeft voldaan aan zijn vroegere betalingsverplichtingen ten opzichte van de verkoper danwel ten opzichte van andere schuldeisers. De verkoper kan tevens van dit recht gebruik maken als de informaties betreffende de kredietwaardigheid van de koper door de verkoper als onvoldoende worden beschouwd. Aan dergelijke annuleringen kan de koper geen rechten ontlenen en zal de verkoper nimmer door hem aansprakelijk kunnen wordn gesteld.

De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze hem    ter beschikking worden gesteld. Weigert koper ze aan te nemen, dan is de verkoper gerechtigd deze goederen elders te verkopen en is de koper aansprakelijk voor het prijsverschil alsmede voor alle overige kosten, die hieruit voor de verkoper voortvloeien, waaronder opslagkosten.

16.       De eigendom van de door verkoper geleverde goederen gaat niet eerder over op de koper dan na integrale betaling van alle door verkoper gefactureerde bedragen met eventuele rente, boete en kosten alsmede van alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van kopers verplichtingen uit deze overeenkomst of andere overeenkomsten.  Afgifte van een cheque of ander handelspapier geldt in dit verband niet als betaling.

            De verkoper is gerechtigd de verkochte goederen onmiddellijk terug te nemen, indien de koper op enigerlei wijze in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. In dat geval is de koper verplicht de verkoper daartoe toegang te verlenen op zijn terreinen en in zijn gebouwen.

            Koper dient de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust afgescheiden van de overige goederen op te slaan, dit om in staat te zijn de goederen van verkoper te blijven onderscheiden.

            Zolang er op de geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust, mag koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet vervreemden, bezwaren, verpanden of anderszins in de macht van derden brengen. Het is de koper ook niet toegestaan de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door de koper surséance van betaling is gevraagd of de koper in staat van faillissement is verklaard.

17.       Het staat verkoper vrij zijn rechten krachtens deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden al of niet uit te oefenen, zonder dat de, als regel of incidentele, niet-toepassing van enig recht voor de wederpartij een grond kan opleveren ook te zijnen aanzien eenzelfde gedrag van verkoper te vorderen.

18.       In geval de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede ingeval van aanvraag van surséance, faillissement of liquidatie van zaken van de koper alsook in geval van diens overlijden c.q. ontbinding of beëindiging van de koper, indien deze een vennootschap is, danwel wanneer een wijziging optreedt in zijn ondernemingsvorm of in het bestuur van de vennootschap of in de inbreng van de activiteiten van de vennootschap, heeft de verkoper het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

            De vordering van verkoper ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

19.       Verkoper behoudt zich alle rechten voor die verkoper heeft op het gebied van intellectueel eigendom in verband met door verkoper geleverde goederen

            In die gevallen waarin uit de door verkoper gehanteerde catalogus, dan wel uit de door partijen gesloten overeenkomst blijkt dat een ras kwekersrechtelijke bescherming geniet- hetgeen wordt aangeduid met de vermelding ® achter de naam van het betreffende ras- is de koper gebonden aan alle met dat recht verband houdende verplichtingen. Overtreding van deze bepaling leidt ertoe dat de koper aansprakelijk is voor alle daaruit voor de verkoper en derden ontstane schade.

20.       Sancties

20.1  Koper garandeert dat hij voldoet en zal blijven voldoen aan alle verplichtingen en beperkingen die voortvloeien uit alle toepasselijke sanctieregelgeving van de Verenigde Naties, de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie, Nederland en van ieder ander land dat relevant is of kan worden voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst (“Sanctiewetgeving”).

20.2      In het bijzonder garandeert de koper dat hij de gekochte goederen niet direct of indirect zal verkopen, overdragen, leveren, of op andere wijze beschikbaar zal stellen aan (rechts)personen, entiteiten, groepen of (overheids)organisaties die gesanctioneerd zijn op grond van de Sanctiewetgeving.

20.3      De koper draagt ervoor zorg dat alle verplichtingen uit dit artikel gelijkelijk zullen worden opgelegd aan iedere partij aan wie hij goederen die hij van de verkoper heeft betrokken doorverkoopt of levert.

20.4      Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit dit artikel voortvloeien, heeft de verkoper het recht om zonder ingebrekestelling de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding van verkoper en met volledige schadeplichtigheid van de zijde van koper jegens verkoper, een en ander ter discretie van de verkoper.

21.       Anti-Corruptie

21.1   Koper zal te allen tijde voldoen aan alle verplichtingen en beperkingen die voortvloeien uit alle toepasselijke anti-corruptie regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en van ieder ander land dat relevant is of kan worden voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst (“Anticorruptiewetgeving”).

21.2   Ieder aanbod aan en iedere aanvaarding door werknemers of leden van het bestuur van de klant van geld, giften, cadeaus, reizen, vermaak of andere vergoeding die betrekking heeft op de overeenkomst of de verkoper en die is bedoeld om, of kan worden gezien als, aansporing om op een bepaalde manier te handelen is strikt verboden.

21.3   De klant zal niets direct of indirect aanbieden, beloven of geven aan enige politieke partij, campagne, overheidsinstantie, ambtenaar of aan (werknemers van) openbare instellingen, staatsbedrijven, organisaties, internationale instellingen met als doel het verkrijgen of behouden van zaken of enig ander oneigenlijk voordeel in verband met de overeenkomst of de verkoper.

21.4    In verband met de overeenkomst of de verkoper zal de koper niets aanbieden, beloven, geven of aanvaarden van een zakelijke relatie, tenzij daarvoor een eerlijke grond bestaat en het redelijk is in het kader van de dagelijkse gang van zaken en overigens voldoet aan lokale wetgeving.

21.5   Koper zal verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen indien het verneemt van enige situatie in de uitoefening van de overeenkomst die mogelijk in strijd is met Anticorruptiewetgeving.

21.6   Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit dit artikel voortvloeien, heeft de verkoper het recht om zonder ingebrekestelling de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding van verkoper en met volledige schadeplichtigheid van de zijde van koper jegens verkoper, een en ander ter discretie van de verkoper.

22.       Mocht een bepaling van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd doch zullen overigens de voorwaarden volledig van kracht blijven. Verkoper behoudt zich het recht voor de gewraakte te wijzigen in een rechtsgeldige.

23.     De incasso van openstaande vorderingen kan door verkoper uit handen worden gegeven aan het Incas­sobureau van Anthos, welk bureau door verkoper wordt gemachtigd hem in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

24.       Alle geschillen, ook die slechts door één der parijen als zodanig worden aangemerkt, zullen zijn onderworpen aan het oordeel van de binnen het vestigingsgebied van de verkoper bevoegde rechtbank, zulks onverminderd de bevoegdheid van de verkoper om het geschil desgewenst voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

             

            Op alle door verkoper gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes alsmede op alle tussen koper en verkoper gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

           

25..      Deze leverings- en verkoopvoorwaarden zijn niet van toepas­sing op leveringen van bloembollen en aanverwante artikelen die plaats vinden tussen leden van de Konink­lijke Algemeene Vereeni­ging voor Bloembollen­cultuur onder­ling. Alsdan is van toepas­sing het Handelsreglement voor de Bloembollenhandel (HBN 2008) en is bij geschillen het in het Handelsreglement bedoelde Scheid­sgerecht bij uitsluiting bevoegd.                 

    (Hillegom, 2 februari 1993)

Bijgewerkt mei 2002

Bijgewerkt juni 2006 (nw. Artikel 1)

Herzien januari 2011

Bijgewerkt januari 2017 (toegevoerd 3e alinea artikel 14)

Bijgewerkt februari 2018 (toegeveogd artikel 20 en 21)