Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BLOEMBOLLEN
Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten (ANTHOS)

 

1.    Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden zijn uitsluitend toepasselijk op overeenkomsten waarbij een van de partijen op het moment van het sluiten van de overeenkomst lid is van Anthos, waaronder tevens in het kader van deze algemene voorwaarden worden geacht te behoren andere vennootschappen die direct of indirect verbonden zijn met een onderneming die lid is van Anthos. 

1.2. Indien een overeenkomst verwijst naar deze voorwaarden, en bij deze overeenkomst alleen niet-leden zijn betrokken, zijn de hieronder genoemde voorwaarden niet van toepassing.

1.3. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen verkoper en een koper.

1.4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk afgewezen. 

1.5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.

1.6. Als deze algemene voorwaarden ook zijn opgesteld in een andere taal dan de Nederlandse, is bij een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en de andere taal, de Nederlandse tekst bindend.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

2.1. Alle door verkoper gedane aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend. 

2.2. Een overeenkomst komt tot stand nadat deze schriftelijk door verkoper is bevestigd. 

2.3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede mondelinge toezeggingen door personeel van verkoper of namens hem gedaan door zijn agenten of andere voor hem werkende vertegenwoordigers, zijn alleen rechtsgeldig nadat deze schriftelijk door verkoper zijn bevestigd.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen voor de goederen en diensten worden vastgesteld in Euro’s, exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op Ex Works, Nederland  (EXW, Incoterms 2010). 

3.2. Indien na de orderbevestiging maar voor levering van de producten één of meer van de kostprijsbepalende factoren een wijziging ondergaat, behoudt verkoper zich het recht voor de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen. 

3.3. De kosten met betrekking tot de emballage en de controle door of namens de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) zijn voor rekening van koper. Alle heffingen en/of belastingen, die wegens de door verkoper met koper gesloten overeenkomst verschuldigd zijn of zullen worden, zowel direct als indirect, zijn uitsluitend en volledig voor rekening van koper. 

4. Betaling

4.1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling van de door verkoper verkochte goederen binnen 30 dagen na de factuurdatum plaats te vinden in de overeengekomen valuta.

4.2. Als datum van betaling geldt de datum waarop verkoper de betaling ontvangt. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de valutadatum van creditering van de bankrekening van verkoper.

4.3. Koper is niet gerechtigd tot enige aftrek, opschorting of betalingskorting en ook het verrekenen van vorderingen of kosten is uitdrukkelijk niet toegestaan. 

4.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is verkoper gerechtigd om vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen, terwijl tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de invordering voor rekening van koper zijn.

4.5. Als een overeenkomst in gedeelten wordt uitgevoerd, is verkoper gerechtigd voor de deelleveringen betaling te eisen, alvorens de overige deelleveringen te verrichten.

4.6. Verkoper is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van koper zekerheid te eisen, dat zowel aan betalings- als aan andere verplichtingen uit de gesloten overeenkomst wordt voldaan. Weigering van koper om de verlangde zekerheid te stellen, geeft verkoper het recht zijn verplichtingen op te schorten en geeft hem uiteindelijk het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel door hem geleden schade. 

4.7. Als de overeenkomst rechtsgeldig gedeeltelijk is ontbonden of gedeeltelijk is opgeschort, blijft het overige deel van de overeenkomst onverkort van kracht, wat onder meer betekent dat koper de verkoopprijs van de geleverde goederen moet voldoen.

5. Levering

5.1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen vinden alle  leveringen plaats Ex Works, Nederland (EXW, Incoterms 2010).

5.2. Ofschoon de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht zal worden genomen, geldt deze levertijd slechts bij benadering en kan deze nimmer worden beschouwd als een fatale termijn. Verkoper is niet eerder in verzuim ten aanzien van de levertijd dan nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld door koper, deze hem hierbij in de gelegenheid heeft gesteld om binnen een redelijke termijn alsnog te leveren en verkoper hieraan geen gevolg heeft gegeven.

5.3. De overeengekomen leveringstermijn vangt aan zodra de overeenkomst tot stand is gekomen.

5.4. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet tijdige levering, indien en voor zover deze niet tijdige levering te wijten is aan omstandigheden die niet voor rekening en risico van verkoper komen, waaronder begrepen het in gebreke blijven van leveranciers van verkoper.

5.5. Het niet (op tijd) nakomen van enige betalingsverplichting door koper, schort de leveringsverplichting van verkoper op. 

6. Overmacht

In geval van overmacht – waaronder onder meer wordt verstaan teeltmislukking, virussen, natuurramp, werkstaking, brand, in- en uitvoerbelemmeringen – en andere omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst van verkoper niet of niet tijdig kan worden verlangd, heeft verkoper het recht om naar keuze, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, bij enkele schriftelijke kennisgeving hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden hetzij de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten tot aan het moment dat een einde is gekomen aan de overmachtsituatie. 

7. Reclames

7.1. Koper is verplicht de goederen bij aflevering te onderzoeken op zichtbare en/of direct waarneembare gebreken. Als zodanig worden aangemerkt alle gebreken welke door middel van normale zintuiglijke waarneming of een eenvoudige steekproef kunnen worden geconstateerd. Voorts is koper verplicht te controleren of de geleverde goederen ook op overige punten in overeenstemming zijn met de bestelling. Door het niet naleven van de controleplicht verliest koper alle eventuele aanspraken op verkoper. 

7.2. Indien het geleverde in aantal, hoeveelheid en gewicht minder dan 10% afwijkt van hetgeen is overeengekomen, zal koper desondanks zijn gehouden het geleverde te accepteren.

7.3. Reclames betreffende kwaliteit en kwantiteit van de geleverde goederen moet schriftelijk uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na aflevering zijn ingediend. Gebreken die pas in een later stadium ontdekt kunnen worden (niet-zichtbare gebreken) dienen terstond na ontdekking schriftelijk aan verkoper bekend te worden gemaakt. Zodra deze termijnen zijn overschreden, wordt koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en zullen reclames niet meer in behandeling worden genomen.

7.4. De klacht dient een omschrijving van het gebrek te bevatten en verkoper dient op eerste verzoek in de gelegenheid te worden gesteld de klacht te onderzoeken. 
Koper dient toe te staan dat verkoper een inspectie van de betrokken goederen door een deskundige of een onafhankelijke instantie laat plaatsvinden. Bij het gegrond verklaren van de reclamering door de deskundige, zijn de kosten van de inspectie voor verkoper. Bij ongegrondverklaring zijn de kosten voor rekening van koper.

7.5 Indien koper tijdig een klacht heeft gemeld bij verkoper en deze de klacht heeft erkend, dan is verkoper te zijner keuze uitsluitend gehouden tot aflevering van het ontbrekende, vervanging van de geleverde goederen of teruggave van een evenredig deel van de koopprijs. 

7.6 Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht van koper niet opgeschort, tenzij verkoper met een dergelijke opschorting uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

7.7 Het retour zenden van de goederen geschiedt voor rekening en risico van koper en kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper plaatsvinden. 

8. Aansprakelijkheid

8.1. Verkoper zal nimmer aansprakelijk zijn voor het bloeiresultaat van de geleverde goederen. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van koper te beoordelen of de omstandigheden geschikt zijn voor de goederen, waaronder maar niet beperkt tot de klimatologische omstandigheden.

8.2. Ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is de aansprakelijkheid van verkoper te allen tijde beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan de netto-factuurwaarde van de geleverde goederen of het deel van de netto-factuurwaarde met betrekking waartoe de vordering tot schadevergoeding direct of indirect in verband staat. 

8.3 Behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen en behoudens in geval van opzet of grove schuld, is iedere aansprakelijkheid van verkoper voor enige andere vorm van schade uitgesloten, waaronder begrepen enige directe of indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 

8.4    Koper vrijwaart verkoper voor vorderingen van derden tot vergoeding  van schades waarvoor verkoper ingevolge deze voorwaarden niet aansprakelijk is.

8.5.    Indien in de geleverde producten latente infecties aanwezig zijn, geldt dit als een niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van verkoper, tenzij koper aantoont a) dat sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van verkoper welke deze latente infecties heeft veroorzaakt of b) dat verkoper op de hoogte was van deze latente infecties voorafgaande aan de koop maar koper hierover desondanks niet heeft geïnformeerd. Het bedrag van de aansprakelijkheid van verkoper zal nooit hoger zijn dan de netto factuurwaarde. 

9. Annulering

9.1. Verkoper heeft het recht een order te annuleren als koper op het moment van levering nog niet heeft voldaan aan zijn vroegere betalingsverplichtingen ten opzichte van verkoper danwel ten opzichte van andere schuldeisers. Verkoper kan tevens van dit recht gebruik maken als de informatie betreffende de kredietwaardigheid van koper door verkoper als onvoldoende worden beschouwd. Aan dergelijke annuleringen kan koper geen rechten ontlenen en zal verkoper nimmer door hem aansprakelijk kunnen worden gesteld.

9.2. Wanneer koper de overeenkomst geheel of ten dele annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, dan zal verkoper dat alleen behoeven te accepteren wanneer de goederen nog niet ter verzending aan de vervoerder zijn afgegeven en op voorwaarde dat de afnemer een schadeloosstelling betaalt, die tenminste gelijk is aan 50% van de factuurwaarde van de geannuleerde goederen. Tevens is verkoper in dat geval gerechtigd alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen.

9.3. Koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld. Als koper dit weigert dan is verkoper gerechtigd deze goederen elders te verkopen en is koper aansprakelijk voor het prijsverschil alsmede voor alle overige kosten, die hieruit voor verkoper voortvloeien. 

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. Het eigendom van de door verkoper geleverde goederen gaat niet eerder over op koper dan na integrale betaling van alle door verkoper gefactureerde bedragen met eventuele rente, boete en kosten alsmede van alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van koper zijn verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten met verkoper.

10.2 Verkoper is gerechtigd de verkochte goederen onmiddellijk terug te nemen, indien koper op enigerlei wijze in gebreke blijft of niet aan zijn betalingsverplichting voldoet. In dat geval is koper verplicht verkoper daartoe toegang te verlenen op zijn terreinen en in zijn gebouwen.

10.3 Koper dient de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust afgescheiden van de overige goederen op te slaan, dit om in staat te zijn de goederen van verkoper te blijven onderscheiden.

10.4 Zolang er op de geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust, mag koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet vervreemden, bezwaren, verpanden of anderszins in de macht van derden brengen. Het is koper echter niet toegestaan de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door koper surséance van betaling is gevraagd of koper in staat van faillissement is verklaard. 

11. Sancties

11.1 Koper garandeert dat hij voldoet en zal blijven voldoen aan alle verplichtingen en beperkingen die voortvloeien uit alle toepasselijke sanctieregelgeving van de Verenigde Naties, de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie, Nederland en van ieder ander land dat relevant is of kan worden voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst (“Sanctiewetgeving”).

11.2 In het bijzonder garandeert koper dat hij de gekochte goederen niet direct of indirect zal  verkopen, overdragen, leveren, of op andere wijze beschikbaar zal stellen aan (rechts)personen, entiteiten, groepen of (overheids)organisaties die gesanctioneerd zijn op grond van de Sanctiewetgeving.

11.3 Koper draagt ervoor zorg dat alle verplichtingen uit dit artikel gelijkelijk zullen worden opgelegd aan iedere partij aan wie hij goederen die hij van verkoper heeft betrokken doorverkoopt of levert.

11.4 Indien koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit dit artikel voortvloeien, heeft verkoper het recht om zonder ingebrekestelling de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding van verkoper en met volledige schadeplichtigheid van de zijde van koper jegens verkoper, een en ander ter discretie van verkoper.

12. Anti-Corruptie

12.1 Koper zal te allen tijde voldoen aan alle verplichtingen en beperkingen die voortvloeien uit alle toepasselijke anti-corruptie regelgeving van de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en van ieder ander land dat relevant is of kan worden voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst (“Anticorruptiewetgeving”).

12.2 Ieder aanbod aan en iedere aanvaarding door werknemers of leden van het bestuur van de koper van geld, giften, cadeaus, reizen, vermaak of andere vergoeding die betrekking heeft op de overeenkomst of verkoper en die is bedoeld om, of kan worden gezien als, aansporing om op een bepaalde manier te handelen is strikt verboden. 

12.3 Koper zal niets direct of indirect aanbieden, beloven of geven aan enige politieke partij, campagne, overheidsinstantie, ambtenaar of aan (werknemers van) openbare instellingen, staatsbedrijven, organisaties, internationale instellingen met als doel het verkrijgen of behouden van zaken of enig ander oneigenlijk voordeel in verband met de overeenkomst of verkoper. 

12.4 In verband met de overeenkomst of verkoper zal koper niets aanbieden, beloven, geven of aanvaarden van een zakelijke relatie, tenzij daarvoor een eerlijke grond bestaat en het redelijk is in het kader van de dagelijkse gang van zaken en overigens voldoet aan lokale wetgeving.

12.5 Koper zal verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen indien het verneemt van enige situatie in de uitoefening van de overeenkomst die mogelijk in strijd is met Anticorruptiewetgeving. 

12.6Indien koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit dit artikel voortvloeien, heeft verkoper het recht om zonder ingebrekestelling de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding van verkoper en met volledige schadeplichtigheid van de zijde van koper jegens verkoper, een en ander ter discretie van verkoper.

13. Ontbinding en opschorting 

13.1 In geval koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede ingeval van  aanvraag van surséance, faillissement of liquidatie van zaken van koper alsook in geval van dienst overlijden c.q. ontbinding of beëindiging van koper, indien deze een vennootschap is, danwel wanneer een wijziging optreedt in zijn ondernemingsvorm of in het bestuur van de vennootschap of in de inbreng van de activiteiten van de vennootschap, heeft verkoper het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding  

13.2 De vordering van verkoper ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar. 

14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1.    Verkoper behoudt zich alle rechten voor die verkoper heeft op het gebied van intellectuele eigendom in verband met door verkoper geleverde goederen. 

14.2 In die gevallen waarin uit de door verkoper gehanteerde catalogus, dan wel uit de door partijen gesloten overeenkomst blijkt dat een ras kwekersrechtelijke bescherming geniet - hetgeen wordt aangeduid met de vermelding (R) achter de naam van het betreffende ras - is koper gebonden aan alle met dat recht verband houdende verplichtingen. Overtreding van deze bepaling leidt ertoe dat koper aansprakelijk is voor alle daaruit voor verkoper en derden ontstane schade.

15. Strijdigheid met wettelijke bepalingen

Mocht enige bepaling van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd doch zullen overigens de voorwaarden volledig van kracht blijven.

Verkoper behoudt zich het recht voor de gewraakte te wijzigen in een rechtsgeldige.

16. Bevoegde rechter / toepasselijk recht

16.1 Op deze voorwaarden en op alle door verkoper gedane aanbiedingen en overeenkomsten tussen koper en verkoper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2 Alle geschillen die mochten ontstaan tussen verkoper en koper, ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen uitsluitend worden berecht door de rechter die bevoegd is in het gebied waarin verkoper is gevestigd, zulks onverminderd de bevoegdheid van verkoper om het geschil desgewenst voor te leggen aan de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van koper. 

Bijgewerkt november 2022

Bijgewerkt mei 2002

Bijgewerkt juni 2006 (nw. Artikel 1)

Herzien januari 2011

Bijgewerkt januari 2017 (toegevoerd 3e alinea artikel 14)

Bijgewerkt februari 2018 (toegeveogd artikel 20 en 21)